day-thung-phi-tet-chiu-luc-1-lop

Dây thừng phi tết chịu lực một lớp